Πολιτική Επιστροφών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Στο www.minya.gr, θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας αγοράζουν με αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη. Για αυτόν τον λόγο, παρέχουμε μια ευέλικτη πολιτική επιστροφών που καλύπτει ένα εύρος αναγκών. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους που ακολουθούν:

1. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 14 ΗΜΕΡΩΝ

 • Οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν ένα προϊόν εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Η περίοδος αυτή καλύπτει τόσο τα ελαττωματικά προϊόντα όσο και τις περιπτώσεις αλλαγής γνώμης.

2. ΕΠΙΣΤΡΟΦH ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟY ΠΡΟΪOΝΤΟΣ

 • Σε περίπτωση επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος εντώς 14 ημερών θα αντικαταστήσουμε ή θα επιστρέψουμε το ποσό της αγοράς χωρίς επιπλέον κόστος για τον πελάτη. 

3. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΥΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

 • Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε οποιοδήποτε προϊόν που παραδίδεται με λανθασμένα χαρακτηριστικά ή δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές της παραγγελίας σας εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. 

4. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ -ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ(άρθρο 4 § 10 ν. 2251/1994, σε συνδυασμό με ΚΥΑ Ζ1-891/2013)

Ο χρήστης/πελάτης (φυσικό πρόσωπο) πουαγοράζει προϊόντα εξ αποστάσεως από το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης αποκλειστικά για ιδιωτική του χρήση και όχι στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας δικαιούται να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από την εξ αποστάσεως αγορά ενός προϊόντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της φυσικής κατοχής του προϊόντος στον ίδιο, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση χωρίς να έχει ανοιχτέι η συσκευασία και τα αυτοκολλητα προστασίας άθικτα. 

Η υπαναχώρηση του καταναλωτή είναι αναιτιολόγητη, χωρίς ο καταναλωτής να είναι υποχρεωμένος να επικαλεσθεί λόγους που να δικαιολογούν την υπαναχώρηση, καθώς και χωρίς οικονομική επιβάρυνση του καταναλωτή, με εξαίρεση την επιβάρυνσή του για τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος και τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος στις ειδικά αναφερόμενες κατωτέρω περιπτώσεις.

Η αναιτιολόγητη υπαναχώρηση του καταναλωτή από την εξ αποστάσεως πώληση πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο (τηλεφωνικά ή μέσω email) και μέσο που επιλέγει ο ίδιος, ο οποίος ωστόσο φέρει το βάρος της απόδειξης της εμπρόθεσμης άσκησής της (εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών από την απόκτηση της φυσικής κατοχής του προϊόντος κατά τα ανωτέρω).

Μετά την κατά τα ανωτέρω άσκηση του δικαιώματός του αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, και εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο καταναλωτής οφείλει να επιστρέψει το αγορασθέν προϊόν, επιβαρυνόμενος τα έξοδα μεταφοράς.

Επισημαίνεται ότι ο κίνδυνος απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του προϊόντος παραμένει στον καταναλωτή μέχρι την παραλαβή του προϊόντος από την επιχείρηση.

Η επιχείρηση οφείλει εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή, να του επιστρέψει στο ακέραιο το σύνολο του τιμήματος αγοράς του προϊόντος με τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποίησε ο καταναλωτής για την πληρωμή του τιμήματος (εκτός αν ο καταναλωτής συμφωνήσει διαφορετικά). Ωστόσο η επιχείρηση δικαιούται να παρακρατήσει το τίμημα μέχρι την παραλαβή των προϊόντων ή μέχρι ο καταναλωτής να στείλει απόδειξη ότι παρέδωσε τα προϊόντα προς επιστροφή.

Η επιχείρηση δεν υποχρεούται σε επιστροφή στον καταναλωτή μέρους ή του συνόλου του τιμήματος του επιστραφέντος κατόπιν αναιτιολόγητης υπαναχώρησης προϊόντος, εφόσον υφίσταται απομείωση της αξίας του προϊόντος οφειλόμενη στη χρήση του προϊόντος από τον καταναλωτή με μη προσήκων τρόπο, ήτοι με τρόπο που εκφεύγει της συνήθους εξέτασης του προϊόντος για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του, όπως αυτή θα ελάμβανε χώρα σε ένα φυσικό κατάστημα. Στην περίπτωση αυτή ο καταναλωτής ευθύνεται για την απομείωση της αξίας του προϊόντος που οφείλεται στην μη προσήκουσα χρήση του. Η επιχείρηση ρητώς επιφυλάσσεται να ελέγξει το επιστραφέν προϊόν μετά την παραλαβή του και να παρακρατήσει μέρος ή το σύνολο του τιμήματος αναλόγως της απομειωμένης αξίας του με ευθύνη του καταναλωτή λόγω μη προσήκουσας χρήσης του.

Κατ’ εξαίρεση, το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του καταναλωτή από τη σύμβαση εξ αποστάσεως πωλήσεως δεν εφαρμόζεται, και ο καταναλωτής δεν μπορεί να επιστρέψει αζημίως το αγορασθέν προϊόν, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί, καθώς η χρήση τους σαφώς εκφεύγει του πλαισίου της συνήθους εξέτασης του προϊόντος για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του, όπως αυτή θα ελάμβανε χώρα σε ένα φυσικό κατάστημα, καθιστώντας το προϊόν μεταχειρισμένο. Ενδεικτικά, χρήση ηλεκτρικής συσκευής συνιστούν η εγκατάσταση, η θέση σε λειτουργία, η καταχώρηση (registration) του προϊόντος, η τοποθέτηση συστατικών μερών πάνω στο προϊόν κ.λπ.

(β) Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας (αποτριχωτικές μηχανές, βούρτσες, οδοντόβουρτσες, ακουστικά κτλ).

(β) Στις περιπτώσεις υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή λογισμικού που έχουν αποσφραγιστεί από τη συσκευασία τους.

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, όπως και σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής διατηρεί στο ακέραιο το γενικό δικαίωμά του δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πωλήσεως και επιστροφής του προϊόντος λόγω νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων που διαπιστώνει μετά την παραλαβή του και τη χρήση του, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 540 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, το άρθρο 5 του ν. 2251/1994 και τις λοιπές διατάξεις προστασίας του καταναλωτή και εν γένει του αγοραστή.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

 • Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα επιστροφής που είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμοhttps://www.minya.gr/return παρέχοντας λεπτομέρειες για τον λόγο επιστροφής.
 • Το τμήμα υποστήριξης πελατών θα εξετάσει το αίτημα επιστροφής με βάση τις πληροφορίες που παρέχετε.

5. ​ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

 • Ισχύει σε περίπτωση αναιτιολογητης υπαναχωρησης, αποστολής λανθασμένου προϊόντος και σε περιπτωση ελλωτωματικού προϊόντος και το αιτημα επιστροφής θα πρεπει να γίνει εντός 14 ημερών.
 • Το ποσό της αγοράς θα επιστραφεί στον λογαριασμό σας εντός 14 ημερών.

6. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΝΤΟΣ

 • Ισχυει σε περιπτωσεις αποστολής ελλατωματκού προιόντος για οσο καιρο διαρκεί η εγγύση.
 • Παρέχεται η επιλογή για αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος με ένα καινούργιο, παρόμοιο προϊόν και αν αυτό δεν ειναι εφικό τοτε δυναται και λυση της επιστροφής χρημάτων

7. ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

 • Σε περίπτωση επιστροφής λόγω ελαττωματικού προϊόντος εντως 14 ημερών το κόστος και ο τρόπος επιστροφής ειναι δωρεάν και το αναλαμβάνει η εταιρεία μας. 
 • Σε περίπτωση επιστροφής λόγω αποστολής λανθασμένου προϊόντος εντως 14 ημερών το κόστος και ο τρόπος επιστροφής ειναι δωρεάν και το αναλαμβάνει η εταιρεία μας.
 • Σε οποιαδήποτε αλλη περιπτωση το κόστος μεταφοράς βαραίνει τον πελάτη.

5..ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Για οποιδηποτε απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@minya.gr η τηλεφωνικά στο 6987058338

6.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

 • Όλες οι παραπάνω αναφερόμενες επιστροφές (εκτός αποστολών service προς επισημες αντιπρωσωπιες) γίνονται στις κεντρικές μας αποθήκες στην διεύθυνση Σελευκου 24, Πυλαια, Θεσσαλονίκη, 55535